Raportet e Auditorit të Përgjithshëm

RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË SHTËRPCËS PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 201430.09.2014Shkarko
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË SHTËRPCËS PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 201330.09.2013Shkarko
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE TË KOMUNËS SË SHTËRPCËS PËR VITIN E PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 201230.09.2012Shkarko
RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT VJETORE FINANCIARE TË KOMUNËS SË SHTËRPCËS PËR VITIN E PËRFUNDUAR ME 31 DHJETOR 201130.09.2011Shkarko
Raporti i Auditorit të Pavarur dhe Pasqyrat Financiare për fund vitin 31 Dhjetor 201030.09.2010Shkarko