Drejtorët komunalë

Administrata komunale organizohet në drejtori. Secila drejtori komunale udhëhiqet nga  drejtori. Drejtorët emërohen dhe shkarkohen nga Kryetari i Komunës.

Komuna e Prizrenit ka këto drejtori:

 • Administrata
 • Ekonomi dhe Financa
 • Shërbime Publike
 • Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinor
 • Gjeodezi dhe Kadastër
 • Arsimi dhe Shkenca
 • Shëndetësi
 • Zhvillim dhe Turizëm
 • Emergjenca dhe Siguria
 • Bujqësi dhe Zhvillim Rural
 • Kulturë, Rini dhe Sport
 • Punë dhe Mirëqenie Sociale