Rregulloret e Kuvendit të komunës

Rregullore mbi lartsin e taksave ngarkesave dhe gjobave03.10.2014Shkarko
Rregullore mbi tatimin ne pron 201503.10.2014Shkarko
Rregullore mbi tatimin në pronë për 201404.10.2014Shkarko
Aneks rregullore mbi lartsin e taksave ngarkesave dhe gjobave04.10.2014Shkarko
Rregullore për mbrojtjen e mjedisit 201329.08.2013Shkarko
Rregullore mbi lartësin e taksava, gjobave Komunale 201308.04.2013Shkarko
Rregullorja Për ndarjen e subvencioneve 201304.03.2013Shkarko
Rregullore mbi tatimin në pron për vitin 201304.10.2012Shkarko
Rregullorja e shkollave të Mesme 200910.05.2012Shkarko
Rregullorja mbi perdorimin e vulave 200910.05.2012Shkarko
Rregullorja mbi ruajtjen e tokës bujqësore 200905.10.2012Shkarko
Rregullorja pë përdorimin e gjuheve 200905.10.2012Shkarko
Rregullorja per dhënje me qira të palujtshmerisë komunale 200905.10.2012Shkarko
Rregullorja per leje pune 200805.10.2012Shkarko
Rregullorja per pjesmarrje të qytetarve ne vendimmarrje 200805.10.2012Shkarko
Rregullorja e punës së Kuvendit 201005.10.2012Shkarko
Rregullorja mbi tatimin ne pron per vitin 201205.10.2012Shkarko
Rregullore mbi ndryshimin dhe plotësimin e rregullores mbi lartësin e taksave, ngarkesave dhe gjobave komunale05.10.2012Shkarko