Forcimi i veprimit qytetar për promovim dhe mbrojtje të trashëgimisë kulturore (2009)

Qëllimi kryesor i këtij projekti është krijimi i parakushteve elementare për forcimin e veprimit qytetar për mbrojtje dhe promovim të trashëgimisë kulturore në Kosovë, përmes një seti të veprimeve dhe masave konkrete, me synim mobilizimin e aktorëve kryesor institucional dhe civil për t’i adresuar sfidat dhe politikat zhvillimore në fushën e trashëgimisë kulturore.